COLOR OBSTACLE RUSH TERMS AND CONDITIONS

Funrun Finland Oy, Business ID 2662352-1 (hereinafter the “Organizer”) produces the Colour Obstacle Rush Colour Obstacle Course (hereinafter the “Event”) and requires that you read these terms and conditions of participation and registration carefully. By registering for the event, you accept the terms and conditions of participation and registration set out below by the Organizer, as well as any other terms and conditions set out on the Organizer’s website (www.colorobstaclerush.eu).

REGISTRATION
The event is not age-restricted, but we do not recommend anyone under the age of 12 to participate. Children under the age of 15 can only participate in the Event with an adult registered in the same starting group as their guardian. One guardian may be responsible for a maximum of five (5) minors. Those 15 or older may attend the event without the presence of a guardian.

Your participation is binding after you have paid the registration fee. The Organizer will not refund registration fees even if the entrant is unable to attend the event. However, a participant may transfer their participation to another person who meets the age limit. Instructions for transfer can be found on the Organizer’s website.

You are responsible for ensuring that the information you provide (such as your name and email address) is correct so that the Organizer can send you a confirmation of participation.

SUSPENSION AND CANCELLATION OF THE EVENT
If the Organizer decides to cancel the Event and the cancellation of the event is due to a weather event endangering the security of the Event (for example, but not limited to, strong wind, rain, fire, flood) or any other reason beyond the Organizer’s control, the Organizer is not obliged to refund the participation fee. Whether the weather phenomenon is of a quality or intensity that it endangers the safety of the Event is up to the discretion of the Organizer.

The Organizer has the right to postpone the date of the event and change the previously announced venue within the local boundaries.

PARTICIPATION
You participate in the Event at your own risk and the Organizer is not responsible for any harm that may occur in the Event. By registering for the event, you agree to the terms and conditions, such as exposure to a toner made from corn starch. The Organizer is not responsible for staining or damage to clothing or other property nor for lost property.

You agree that the Organizer always has the right, without obligation to refund the entry fee, to refuse or cancel your participation in the Event if the Organizer deems it necessary for the safety of either you or other participants.

The Organizer has taken all necessary and reasonable security measures required to conduct the Event as safe as possible. The activity is subject to a permit. The Organizer is not responsible for the actions of any third party, including but not limited to other participants and spectators, before, during or after the Event.

The Organizer reserves the right to make changes to the course (length, route, obstacles, number of obstacles, number of colour points), the number of drinking points as well as to the program and structure of the festival area. Possible maps published before the event and any route descriptions are indicative and subject to change.

INFORMATION ABOUT PHOTOGRAPHY, VIDEO RECORDING AND USE OF IMAGE MATERIALS
Before, during or after the competition the Organizer may photograph or video the event, and the filmed material may be processed or edited thereafter. By registering for the event, you agree that the Organizer has the right to photograph and record you and use the material for marketing purposes and can publish the material, including but not limited to, on social media, such as Facebook or Instagram, without any liability. The Organizer owns the rights to all images and videos it publishes.

The Organizer is not responsible for the images or recordings taken by individual participants or viewers, their use or their sharing.

PROCESSING OF PERSONAL DATA
By registering for the event, you agree that the Organizer will process and share personal information with third parties to the extent necessary for the Organizer’s tasks in connection with the Event and will send you information and offers regarding the Event. All data processing takes place in accordance with the Personal Data Act.

Your personal information will not be disclosed to third parties who are not involved in organizing or marketing the Event.

CHANGES TO THE TERMS
The Organizer has the right to change the general conditions. Any changes will be announced on the Organizer’s website and in an information letter sent to the e-mail address provided in connection with the registration. By participating in the Event, you accept the general terms and conditions of the Event valid on the day of the event.

In Danish

FARVEFORHINDRINGSLØB PÅ FARVEFORHINDRINGSBANE – GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Funrun Finland Oy, virksomheds-id 2662352-1 (i det følgende benævnt “arrangøren”) arrangerer farveforhindringsløbet på farveforhindringsbanen (i det følgende benævnt “begivenheden”) og kræver, at du læser disse vilkår og betingelser for deltagelse og registrering grundigt. Ved at tilmelde dig begivenheden accepterer du de vilkår og betingelser for deltagelse og registrering, som arrangøren har angivet nedenfor, samt alle andre vilkår og betingelser beskrevet på arrangørens websted (www.colorobstaclerush.eu).

REGISTRERING
Begivenheden er ikke underlagt aldersbegrænsninger, men vi anbefaler, at ingen under 12 år deltager. Børn under 15 år kan kun deltage i begivenheden, såfremt en voksen er registreret som deres værge i samme startgruppe. En værge kan maksimalt være ansvarlig for fem (5) mindreårige. Personer på 15 år eller derover kan deltage i begivenheden uden en værge.

Din deltagelse er bindende, når du har betalt registreringsgebyret. Selvom deltageren ikke er i stand til at deltage i begivenheden, refunderes registreringsgebyrer ikke af arrangøren. En deltager kan dog overføre deres deltagelse til en anden person, der opfylder aldersgrænsen. Vejledning vedrørende overførsel kan findes på arrangørens websted.

Du er ansvarlig for at sikre, at du angiver de korrekte oplysninger (såsom dit navn og din e-mailadresse), så arrangøren kan sende dig en bekræftelse på deltagelse.

SUSPENSION OG ANNULLERING AF BEGIVENHEDEN
Hvis arrangøren beslutter at annullere begivenheden, og annulleringen af denne skyldes vejrlig, der kan have indflydelse på begivenhedens sikkerhed (f.eks., men ikke begrænset til, stærk vind, regn, brand, oversvømmelse) eller en anden årsag, som arrangøren ingen indflydelse har på, er arrangøren ikke forpligtet til at refundere deltagelsesgebyret. Uanset om vejrfænomenet har en styrke eller intensitet, som bringer begivenhedens sikkerhed i fare, er det op til arrangøren.

Arrangøren har ret til at udskyde datoen for begivenheden og ændre det tidligere bekendtgjorte afviklingssted inden for de lokale grænser.

DELTAGELSE
Du deltager i begivenheden på egen risiko, og arrangøren er ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå i løbet af begivenheden. Ved at tilmelde dig begivenheden accepterer du vilkårene og betingelserne, såsom eksponering for en toner fremstillet af majsstivelse. Arrangøren er ikke ansvarlig for, såfremt tøj eller andre ejendele udsættes for farvning eller beskadigelse eller i tilfælde af mistede ejendele.

Du accepterer, at arrangøren altid har ret til, men ikke er pligtig til, at refundere tilmeldelsesgebyret, at afvise eller annullere din deltagelse i begivenheden, hvis arrangøren finder det nødvendigt af hensyn til enten din egen eller andre deltageres sikkerhed.

Arrangøren har truffet alle nødvendige og rimelige sikkerhedsforanstaltninger, der kræves med henblik på at gennemføre begivenheden så sikkert som muligt. Aktiviteten er underlagt en tilladelse. Arrangøren er ikke ansvarlig for handlinger udført af enhver tredjepart, inklusive, men ikke begrænset til, andre deltagere og tilskuere, før, under eller efter begivenheden.

Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i løbet (længde, rute, forhindringer, antal forhindringer, antal farveposter), antallet af drikkeposter samt af programmet og strukturen på festivalområdet. Kort, der muligvis er offentliggjort før begivenheden, og eventuelle rutebeskrivelser er vejledende og kan undergå ændringer.

OPLYSNINGER OM FOTOGRAFI, VIDEOOPTAGELSE OG BRUG AF BILLEDMATERIALER
Før, under eller efter konkurrencen kan arrangøren fotografere eller filme begivenheden, og det filmede materiale kan behandles eller redigeres derefter. Du accepterer ved tilmelding til begivenheden, at arrangøren har ret til at fotografere og optage dig samt bruge materialet til markedsføringsformål. Arrangøren kan offentliggøre materialet, inklusive men ikke begrænset til, på sociale medier, såsom Facebook eller Instagram, uden nogen ansvar. Arrangøren ejer rettighederne til alle de billeder og videoer, som offentliggøres af denne.

Arrangøren er ikke ansvarlig for billeder eller optagelser taget af enkeltstående deltagere eller publikummer, og kan ej heller holdes ansvarlig for brug eller deling af billeder eller optagelser.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Du accepterer ved tilmelding til begivenheden, at arrangøren behandler og deler personoplysninger med tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for arrangørens opgaver i forbindelse med begivenheden, samt at arrangøren sender dig oplysninger og tilbud vedrørende begivenheden. Al databehandling finder sted i overensstemmelse med persondataloven.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter, der ikke er involveret i organisering eller markedsføring af begivenheden.

ÆNDRINGER I VILKÅRENE
Arrangøren har ret til at ændre de generelle betingelser. Eventuelle ændringer bekendtgøres på arrangørens websted og i et informationsbrev, der sendes til den e-mailadresse, som er angivet i forbindelse med registreringen. Ved at deltage i begivenheden accepterer du de generelle vilkår og betingelser for begivenheden, der er gyldige på dagen for denne.